Projecten Laatste nieuws Over ons

Vormvrije m.e.r.-beoordeling in de herziene m.e.r.-richtlijn

Gepubliceerd op 14 augustus 2017

Het inwerkingtredingsbesluit wijziging Besluit m.e.r. is op 6 juli 2017 in het Staatsblad gepubliceerd. Het gewijzigde Besluit m.e.r. is 7 juli 2017 in werking getreden.

In de gewijzigde Besluit m.e.r. staat de nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is moet:
- Door de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie worden opgesteld.
- Het bevoegd gezag binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden.
- De initiatiefnemer het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de vergunningaanvraag voegen (Artikel 7.28 Wet milieubeheer).

De artikelen 7.16 tot en met 7.20a Wm zijn in de nieuwe wetgeving voor alle in het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten van de D-lijst van toepassing. Het maakt daarvoor niet uit of het een activiteit onder of boven de D-drempel betreft. Dit volgt uit de implementatie van artikel 1, vierde lid, onder a en b, van Richtlijn 2014/52/EU.
Deze wijziging geldt voor:
- Alle aanvragen na 16 mei 2017. Dat komt omdat er sinds 16 mei 2017 een directe werking van het Europees recht geldt.
- Alle lopende aanvragen waarover nog geen besluit is genomen. Voor de gewijzigde Besluit m.e.r. geldt geen overgangsrecht. Dat kan betekenen dat voor aanvragen voor 16 mei 2017 ook de nieuwe regels gelden.

Vergunningverleners worden geadviseerd om te checken of dit risico over lopende aanvragen zich voordoet. Zo ja, neem contact op met de Initiatiefnemer. Er moet alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling nieuwe stijl worden doorlopen. Dus met een:
- Mededeling van de initiatiefnemer ex artikel 7.16 Wm.
- M.e.r.-beoordelingsbesluit van het bevoegd gezag.
- Vergunningaanvraag waaraan de initiatiefnemer het m.e.r.- beoordelingsbesluit heeft toegevoegd.

Bron: InfoMil

CLAFIS en Omgeving

Benieuwd wat CLAFIS kan betekenen binnen Omgeving? Kijk op de pagina van Omgeving of neem contact op.